Algemene voorwaarden

Edit

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vitaliteitscoach of gewichtsconsulent;
Melissa Schuman, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van de Nederlandse diploma’s

  • Gewichtsconsulent + specialisatie voeding en de overgang
  • Lifestylecoach
  • Tweedegraads bevoegdheid docent gezondheidszorg en welzijn. Didactische aantekening voor vmbo, mbo en volwassen onderwijs.

handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente, leefstijlcoach, vitaliteitscoach en trainer van VitalFix;

Cliënt:
De persoon of het bedrijf aan wie de vitaliteitscoach training, advies en begeleiding verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Bedrijfsadres:
De locatie waarop de werkzaamheden van de vitaliteitscoach wordt uitgeoefend; Anton Philipslaan 84, 5616 TX te Eindhoven, Nederland;
Arts:
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Wanneer consulten op een externe locatie worden afgesproken, is de gewichtsconsulente gerechtigd om hier kilometervergoeding voor te vragen. Consulten kunnen op afspraak ook digitaal worden afgenomen, mits het afgenomen pakket digitale consultatie bevat. Metingen worden geacht door cliënt “zelfstandig en accuraat” gedaan te worden. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Hierbij is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de vervangende wet van de wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer er sprake is van medicijngebruik, dient de cliënt of gewichtsconsulente te consulteren met de desbetreffende behandelend arts, over deze medicatie en over inhoudelijke zaken betreffende het medicijn en gegeven advies. Wanneer cliënt deze informatie verstrekt en de overleggen met behandelend arts pleegt, is gewichtsconsulente niet aansprakelijk voor foutieve informatie en gebruik hiervan.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit geld ook voor digitale consulten, die gepland zijn.

Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Z.o.z.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De volledige pakketkosten mogen in een of meerdere termijnen worden voldaan. Afhankelijk van het gekozen pakket, zullen de termijnmogelijkheden door de gewichtsconsulent mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de cliënt. Wanneer een +pakket met (face to face) consultatie is afgenomen, worden er geen kosten in mindering gebracht wanneer deze door omstandigheden gedwongen of gevraagd digitaal worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient door overschrijving of betaalverzoek plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor het afgenomen pakket en geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Wanneer er sprake is van termijnbetalingen dient de cliënt de losstaande termijnen binnen 14 dagen na termijndatering betaald te hebben. Termijndateringen worden door gewichtsconsulente genoteerd in het factuur, dat door de cliënt ontvangen wordt, na het kennismakingsgesprek en voorafgaand aan het intakegesprek.

Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 25,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

NEEM BIJ VRAGEN OVER ALGEMENE VOORWAARDEN CONTACT MET ONS OP.